Pályázat önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelésére

Betű méret: - +
print

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázat kódszáma: TOP-3.2.2-16

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás célja a térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon 4 900 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9 – 21 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül majd szabályozásra .

A támogatás maximális adható mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A 3.1.1/c tevékenységnek a 3.4.1.1/26/II. pontja szerinti megvalósítása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 60%-a:

 • ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
 • ha az elszámolható költség az ca) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

A támogatási intenzitás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban,
 • a Közép-Dunántúl régióban,
 • a Nyugat-Dunántúl régióban,

megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576), kivéve a távhőszolgáltatást végző többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014- 2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:

 • Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- az „önállóan nem” kitétel nem vonatkozik rá
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával

Fosszilis tüzelőanyagot és a vegyes szén-biomassza alapanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása tisztán biomassza alapú hő/ villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre/ vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása/ vagy már meglévő, olyan biomasszát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás megteremtése, ahol az energiaellátásba bevonni kívánt épületek energiaellátását (tehát az adott hő körzet ellátását) ezen biomassza is biztosítja, így az épületek fosszilis energiájának kiváltását ezen biomassza biztosítja, az indikátorok teljesítése érdekében (a felhívás 3.3./i) pontjában leírtak kivételével). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1./11) pontja alapján történjen!

 • Fűtőművi/erőművi egység létesítése vagy átalakítása szilárd biomassza-alapú üzemvitelűre, a szükséges rendszertechnikai átalakításokkal. (Felhasznált biomassza a 2009/28/EK irányelv (RED) 2. cikk e) bekezdése alapján: a mezőgazdaságból – a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve -, erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része);
 • A fűtőművi/erőművi egységtől a termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a szolgáltatói villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával), és/vagy az előállított hőmennyiség hőfogyasztókhoz való eljuttatása a szekunder hálózatra történő kapcsolódási pont(ok)ig, (a csatlakozási pontok kialakításával), és/vagy már meglévő, biomasszát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás kiépítése, (vezeték kiépítése, a csatlakozási pont kialakításával). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy a energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1/11) pontja alapján történjen! Egymáshoz közel elhelyezkedő intézmények esetében egyedi hőkörzet is kialakítható több, fosszilis alapon működő intézmény összekötése és megújuló energia alapú energiaellátásra helyezése lévén;
 • Az energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hő és/vagy villamos energia) mérő- rögzítő berendezések beépítése.

b) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával

I. Meglévő geotermális kút vízhozamának növelésére települő fűtőmű/erőmű létesítése, vagy a meglévő kút mellé egy új geotermális kútra települő fűtőmű/erőmű létesítése, amennyiben a meglévő kút vízhozamának bővítése helyett ez fenntartható módon, gazdasági és műszaki szempontból egyaránt alátámasztottan indokoltabb megoldást jelent. Geotermikus szakmérnök (A 40/2010 (V.12.) KHEM rendelet alapján a ’Geotermikus energia földtana’ területére kiadott szakértők jegyzékében szereplő szakértő) általi nyilatkozatba kell foglalni, hogy a meglévő kút vízhozamának a növelését választják, vagy a meglévő kút nem megfelelősége miatt igazoltan magasabb hozammal és/vagy hőmérséklettel rendelkező új geotermális kutat kívánnak létesíteni. Mindkét esetben alapos indoklással kell alátámasztani a választást.

Amennyiben jelenleg nem rendelkeznek geotermális kúttal, úgy új geotermális kút fúrására települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása. Geotermikus szakmérnök általi nyilatkozatba kell foglalni, hogy a létesítendő geotermális kút megfelelő hozammal és hőmérséklettel fog rendelkezni az fűtőmű/erőmű kialakításához.

Olyan geotermikus energiát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás megteremtése, ahol az energiaellátásba bevonni kívánt épületek energiaellátását (tehát az adott hő körzet ellátását) ezen geotermikus energia is biztosítja, így az épületek fosszilis energiájának kiváltását ezen geotermikus energia biztosítja, az indikátorok teljesítése érdekében (a felhívás 3.3./i) pontjában leírtak kivételével). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1/11) pontja alapján történjen!

 • A geotermális fűtőművi/erőművi egységtől a termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával), és/vagy az előállított hőmennyiség hőfogyasztókhoz való eljuttatása a szekunder hálózatra történő kapcsolódási pont(ok)ig, (a csatlakozási pontok kialakításával) és/vagy már meglévő, geotermikus energiát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás kiépítése, (vezeték kiépítése, a csatlakozási pont kialakításával). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1/11) pontja alapján történjen!
 • Egymáshoz közel elhelyezkedő intézmények esetében egyedi hőkörzet is kialakítható több, fosszilis alapon működő intézmény összekötése és megújuló energia alapú energiaellátásra helyezése lévén.
 • Visszasajtoló kút fúrása a meglévő vagy az új termelő geotermális kút kitermelt vízmennyiségének a visszasajtolására.
 • Meglévő, ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, felújítása, vízkúttá alakítása, és visszasajtoló kút létesítése (geotermikus kútpár kialakítása meglévő termálkút felhasználásával),
 • Kútgeofizikai felmérés, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok;
 • Fluidum kitermelő rendszer, felhasználókhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése;
 • Kísérőgáz energetikai hasznosítása, ami önmagában nem támogatható, csak kapcsolt tevékenységként, de akkor is csak abban az esetben, ha fosszilis energia kiváltásához járul hozzá és ezáltal CO2 kibocsátás csökkentést eredményez;
 • Ideiglenes tárolómedence kialakítása, ideiglenes vízelhelyező rendszer kialakítása, összhangban a vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel;
 • Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai, hőterjedési modellek készítése
 • Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (Pl. mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások;
 • A geotermikus hasznosításhoz szükséges műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése, valamint a fogyasztók rendszerbe történő bekapcsolása;
 • A geotermikus energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hő és/vagy villamos energia) mérő-rögzítő berendezések beépítése.

II. Kettő vagy több önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület geotermikus (termálvízből hőszivattyúval kinyerhető) energiával történő ellátása közös vagy épületenkénti hőszivattyú(k) telepítésével, a geotermális energia eljuttatásával az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig (hőszivattyúkig). A rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1/11) pontja alapján kell, hogy történjen, valamint a felhívás 3.4.1.1/24) pontjában foglaltak alapján gazdaságilag megtérülő beruházásnak kell lennie.

c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

 • Napenergia hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, a tetőszerkezeti teherhordó elemek megerősítése, a villamos hálózati csatlakozáshoz és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek (Pl. napelemek, tartó eszközök, állványok, túlfeszültség védelmi eszközök, inverter, akkumulátor amennyiben szükséges) beépítése;
 • A termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épület(ek)hez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a szolgáltatói villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával);
 • A villamos energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását mérő-rögzítő berendezések beépítése.
 • Önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának és termelésének mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszer kialakítása (smart grid központ hardver szoftver elemei) vagy az ahhoz való csatlakozás/kapcsolódás kialakítása lehetséges.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Szórt azbeszt mentesítés
 • Nyilvánosság biztosítása
 • Infokommunikációs akadálymentesítés

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja később kerül meghatározásra.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelésére

Hírek

 • Koronavírus: ezekben az országokban a legsúlyosabb a helyzet

  5,3 millió felett a fertőzöttek száma.

  2020. 05. 24.

  Tovább
 • Koronavírus: minden korlátozást feloldanak egy német tartományban

  Június 1-től lép életbe a döntés.

  2020. 05. 24.

  Tovább
 • Meggyógyult a koronavírusból egy 107 éves iráni nő

  Egy vidéki kórházban ápolták.

  2020. 05. 24.

  Tovább