Pályázat családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

Betű méret: - +
print

Pályázat kódszáma: ZFR-CSH/2016

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal a nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

 • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. Támogatást kizárólag hagyományos technológiával1 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.

Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki:

 • lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
 • a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;
 • nem természetes személy;
 • nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
 • cselekvőképtelen természetes személy;
 • kiskorú természetes személy; g) ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét;
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Támogatottat nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Támogatottat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül. A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatásra jogosult, vagy meghatalmazottja nyújtotta be.

Nem nyújtható támogatás

 • a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz;
 • ahhoz a pályázathoz, amelyben a pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;
 • olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a Pályázati Útmutatóban meghatározott tartalommal nem azonosítható, illetve az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;
 • olyan épület korszerűsítéséhez, mely nem felel meg a Pályázati Útmutatóban meghatározott kritériumoknak;
 • olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van;
 • olyan munkákra, mely – az államháztartás alrendszereiből vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került;
 • használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ugyanazon épületre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el.

Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy egy magánszemély egy épület vonatkozásában részesíthető támogatásban. Amennyiben a pályázattal korszerűsíteni tervezett épület több magánszemély tulajdonában áll, úgy bármely, a 3.1 pontban foglalt feltételeknek megfelelő tulajdonostárs jogosult pályázat benyújtására, a további (valamennyi) tulajdonostársak/haszonélvezők tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő, 2. számú melléklet szerinti hozzájárulása esetén. A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon a pályázónak nyilatkozni kell, hogy a fejlesztéssel érintett épületnek nincs állékonysági problémája a fejlesztés előtti állapotban.

A beruházás teljes költségének összetétele A pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből3 és vissza nem térítendő támogatásból kerül biztosításra. A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása

A pályázat beadását megelőzően saját költségen kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében visszamenőleg támogatás nem igényelhető, azonban a pályázat keretében cseréjük támogatható.

Támogatható korszerűsítések:

 • fűtött és fűtöttetlen teret elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje és/vagy felújítása;
 • az épület nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek cseréjével, beépítésével. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (ablakfólia, gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható);
 • a megfelelő légcsere biztosítása érdekében a nyílászárókba épített, belső igényszintnek megfelelő önszabályozó szellőző elemek beépítése támogatott költség – az új és a megmaradó külső oldali nyílászárók esetében is – a vonatkozó jogszabályok – 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet / 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet – előírásainak betartása mellett. Az új nyílászáró szerkezetek beépítéséhez szükséges szerkezeti elemek (belső-, külső párkány, takarólécek) támogatott költségnek minősülnek.

FIGYELEM! A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése

Felhívjuk a figyelmet a beépítendő építési termékek esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásaira. A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban jelen pályázat keretében – a Pályázati Útmutató vonatkozó előírásaira figyelemmel – lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.

Támogatható korszerűsítések:

 • Az épület valamennyi fűtött és fűtetlen teret elválasztó – hőhidasság mértékével is számolt – homlokzatának teljes hőszigetelése;
 • Részleges homlokzati hőszigetelés kizárólag abban az esetben támogatható, ha a beruházás keretében a hőszigeteléssel nem érintett részeket már korábban hőszigetelték és egy adott homlokzati sík teljes egészében szigetelésre kerül jelen pályázat keretében;
 • A lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű. Magas tető esetén a lakószint feletti zárófödém teljes felületének (felső síkjának), illetve beépített tetőtér esetén a beépítést határoló szerkezet hőszigetelése.

FIGYELEM! A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

III. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása

FIGYELEM! Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét és egyben a hatályos Tűzvédelmi és Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzatnak eleget tesznek. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan helyiségfűtő és kombinált fűtőberendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyek a 813/2013/EU rendelet értelmében 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható:

 • Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;
 • Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,
 • Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása,

Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.

IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, ha a rendszer megfelel az 5. számú mellékletben foglalt előírásoknak, a tervezéskor hatályos jogszabályokban foglalt elvárásoknak, továbbá ha az energiaellátással érintett épület megfelel a vonatkozó energetikai követelményeknek. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat.

Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz (a továbbiakban: HMV) rendszert kiegészítő alábbi elemek:

 • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
 • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5, áramtermelés céljából);
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.

A megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén, amennyiben a megújuló energiát hasznosító rendszer a primer energiaszolgáltató rendszerére közvetlenül csatlakozik, akkor a primer energiaszolgáltatói engedélyének benyújtása szükséges.
Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.

Pályázatot benyújtani 2016. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a lebonyolító Ügyfélszolgálatán érhető el.

Telefonszámok:
+36 70 945 4250; +36 70 945 4294; +36 70 945 6542 Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.00 Péntek: 8.00 – 14.00
E-mail: csaladihaz2016@nfsi.hu

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására 

Hírek

 • Koronavírus: ezekben az országokban a legsúlyosabb a helyzet

  5,3 millió felett a fertőzöttek száma.

  2020. 05. 24.

  Tovább
 • Koronavírus: minden korlátozást feloldanak egy német tartományban

  Június 1-től lép életbe a döntés.

  2020. 05. 24.

  Tovább
 • Meggyógyult a koronavírusból egy 107 éves iráni nő

  Egy vidéki kórházban ápolták.

  2020. 05. 24.

  Tovább